FAMILLJENTOUR

Share
 
© Photo : Mudam Luxembourg

Féierung fir Kanner ab 6 Joer an hier Famill vun den Ausstellungen am Mudam.

Op Lëtzebuergesch
Gratis fir d'Kanner
Normalen Entrée fir d'Erwuessen

Umellen:
mudam.lu/minibooking
t +352 45 37 85 531

TOUR (6-12 ANS)

Visite gratuite de 45 minutes
À partir de 6 ans

Entrée gratuite pour les enfants

En anglais sur demande : visites@mudam.lu

Contact
t + 352 45 37 85 531
visites@mudam.lu
www.mudam.lu/mudamini
Deviens Mudamini !