ET WOR EMOL...

Share
 
© Photo : Mudam Luxembourg

Märercher fir Kanner, mat Hëllef vu Wierker am Musée illustréiert.

Fir Kanner vun 3 bis 5 Joer.
Op Lëtzebuergesch.
Gratis fir d'Kanner. Normalen Entrée fir Erwuessener.

Aschreiwung
mudam.lu/minibooking
t +352 45 37 85 531

Die Märchenführungen können ebenfalls privat an anderen wie den oben angegebenen Daten gebucht werden (Schulen, Kitas…) 60€/Gruppe.

TOUT-PETITS (3-5 ANS)

Œuvres contées pour les enfants de 3 à 5 ans.

Gratuit pour les enfants
(Prix d'entrée normal pour les adultes)
Sur réservation uniquement
t +352 45 37 85 531

Les balades contées peuvent également être réservées à d'autres dates pour des groupes privés (écoles, crèches, foyers... )
60€/groupe