VISITES JOURS FÉRIÉS

SEPTEMBER 2018
 
 
 
 

Allerhellgen

Fir d’Feierdeeg proposéiert de Mudam eng Visite vun sénger Ausstellung.

VISITES JOURS FÉRIÉS

01/11/2018 16h00-16h45

Stiefesdag

Fir d’Feierdeeg proposéiert de Mudam eng Visite vun sénger Ausstellung.

VISITES JOURS FÉRIÉS

26/12/2018 16h00-16h45