MUDAM Logo

FAMILLJENTOUR

Share
 

Féierung fir Kanner ab 6 Joer an hier Famill vun den Ausstellungen am Mudam.

Op Lëtzebuergesch
Gratis fir d'Kanner
Normalen Entrée fir d'Erwuessen

Umellen:
workshop@mudam.lu
t +352 45 37 85 531

© Photo : Mudam Luxembourg

TOUR (6-12 ANS)

Visite gratuite de 45 minutes
À partir de 6 ans

Entrée gratuite pour les enfants

En anglais sur demande : visites@mudam.lu

Contact
t + 352 45 37 85 531
visites@mudam.lu
www.mudam.lu/mudamini
Deviens Mudamini !

 

Mudam Luxembourg
3, Park Dräi Eechelen
L-1499 Luxembourg

info@mudam.lu

Nous trouver

Accueil
+352 45 37 85-960

Standard administratif
+352 45 37 85-1

Visites guidées
+352 45 37 85-531
visites@mudam.lu

Mudam Boutique
+352 45 37 85-980

Mudam Café
+352 45 37 85-970