FAMILLJENTOUR

Share
 
© Photo : Mudam Luxembourg

Féierung fir Kanner ab 6 Joer an hier Famill vun den Ausstellungen am Mudam.

Op Lëtzebuergesch
Gratis fir d'Kanner
Normalen Entrée fir d'Erwuessen

Umellen:
mudam.lu/minibooking
t +352 45 37 85 531

(Ouni Umeldung den 19 & 20.05.2018)

TOUR (AGE 6-12)

Free 45 minutes tour
For 6 year olds and more

Free entrance for children

In English on demand: visites@mudam.lu

Contact
t + 352 45 37 85 531
visites@mudam.lu
www.mudam.lu/mudamini
Become a Mudamini!